23-25.09.2020

  • Pomimo pandemii Członkowie OOPTMag zorganizowali i przeprowadzili zajęcia popularno-naukowym przeznaczone dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w ramach "XVIII Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki", dostosowując formę prowadzonych zajęć do sytuacji epidemicznej panującej w regionie. Niektóre zajęcia zostały przeprowadzone on-line za pośrednictwem platform edukacyjnych, chociaż były również takie zajęcia, które odbyły się w formie tradycyjnej w budynkach uczelni, w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego podczas prowadzonych zajęć.

 

15.01.2020

  • Zebrania Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza.

Wykład dr inż. Elżbiety Tońskiej z Katedry Towaroznawstwa i Badań Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nt.
„Składniki mineralne w marchwi pochodzącej z upraw ekologicznych i konwencjonalnych”.

          W przedstawionym doświadczeniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy składniki mineralne mogą być wyróżnikiem marchwi ekologicznej w stosunku do konwencjonalnej poprzez poznanie ewentualnych różnic w jej składzie. W pracy przedstawiono skład mineralny marchwi pochodzących z różnych upraw, przez oznaczanie zawartości wybranych mikro–, makroelementów oraz pierwiastków toksycznych. Zakupiony materiał do badań stanowiła marchew dostępna na rynku olsztyńskim w ciągu dwóch lat. Po otrzymaniu wyników stwierdzono, iż zawartość miedzi, manganu, żelaza, cynku, a także magnezu, wapnia, sodu, potasu i fosforu nie pozwala na wskazanie ich, jako parametrów jednoznacznie odróżniających marchew ekologiczną od konwencjonalnej dostępnej na rynku. Ponadto wykazano, że zawartość pierwiastków szkodliwych: kadmu i ołowiu w badanej marchwi (z obu upraw) okazały się niższe od dopuszczalnych poziomów według obowiązujących norm. Jednakże w marchwi konwencjonalnej uzyskane zawartości kadmu i ołowiu okazały się wyższe (statystycznie istotne). Po określeniu jakości żywieniowej marchwi objętej doświadczeniem w oparciu o realizację dziennego zapotrzebowania na poszczególne składniki mineralne nie wykazano istotnych różnic między marchwią ekologiczną i konwencjonalną. Konieczne jest prowadzenie dalszych badań w tym kierunku, w celu uzyskania bazy danych charakteryzującej skład chemiczny, w tym składniki mineralne marchwi ekologicznej i konwencjonalnej.

 

 

 

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz