14.12.2018

 • Zebrania Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza. Czytaj więcej...

 

14.12.2018

 • Wykład dr inż. Marcina Sidoruka z Katedry Podstaw Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nt.: "Wpływ technologii gospodarowania wodą w chowie pstrąga tęczowego na jakość wód". Czytaj więcej...

10.12.2018

 • Rozpoczęcie cyklu zajęć warsztatowo-wykładowych w jednej z olsztyńskich szkół średnich. Czytaj więcej...

         26-28.09.2018

 • Przeprowadzenie warsztatów i wykładów w ramach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, organizowanych corocznie przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie. 

25.06.2018

 • Przedstawione przez Redaktora Naczelnego „Journal of Elementology” - dr hab. inż. Sławomira Krzebietke informacji o czasopiśmie na posiedzeniu Rady Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej...
 • Informacja w Wiadomościach Uniwersytackich UWM w Olsztynie (nr czerwcowo-lipcowy) odnośnie powołania nowego zarządu Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego.

 

18.06.2018

 •  Zebranie Członków Olsztyńskiego Oddziału  Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza. Czytaj wiecej ...

 

12.06.2018

 • Przedstawione przez Redaktora Naczelnego „Journal of Elementology” - dr hab. inż. Sławomira Krzebietke informacji o czasopiśmie na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej , XVII Zjazdzie Katedr Uprawy Roli i Żywienia Roślin Ogrodniczych, Współczesne trendy w uprawie i żywieniu roślin ogrodniczych. Poznań (Puszczykowo) 12–14 czerwca 2018.

 

11.06.2018

 • Seminarium mgr inż. Agnieszki Barszcz z Katedry Podstaw Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nt. „Jakość i bezpieczeństwo mięsa pstrąga z polskiej akwakultury". Czytaj więcej...

 

26.05.2018

 • Przedstawione przez Redaktora Naczelnego „Journal of Elementology” - dr hab. inż. Sławomira Krzebietke informacji o czasopiśmie na  XXI Naukowej Konferencji Magnezologicznej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Lublin 26 maja 2018.

16.05.2018

 


 

Informacje z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza

 

    W dniu 16 maja 2018r. na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w sali 101 budynku przy ul. Heweliusza 10 o godz. 13.00 w pierwszym i 13.15 drugim terminie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza. Zebranie zostało zwołane na polecenie Zarządu Głównego (ZG) Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego (PTMag) i zostało poprowadzone przez Wiceprezes Zarządu Głównego PTMag, panią prof. dr hab. inż. Krystynę A. Skibniewską, prof. em.
W zebraniu uczestniczyło 22 członków Towarzystwa, co stanowiło kworum. Pani Wiceprezes ZG PTMag, prof. dr hab. inż. Krystyna Skibniewska, prof. em. poinformowała członków Towarzystwa: o zmianach w PTMag, w tym o przeniesieniu siedziby ZG PTMag z Warszawy do Lublina i powołaniu pani dr hab. Marzeny S. Brodowskiej na prezesa ZG PTMag, o zarejestrowaniu PTMag w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz wygranym konkursie przez pana dr hab. inż. Sławomira Krzebietke na Redaktora Naczelnego czasopisma Journal of Elementology. Pani Profesor podkreśliła, że należy reaktywować działalności Olsztyńskiego Oddziału PTMag, wskazała, że Oddział PTMag powinien organizować np. lokalne konferencje naukowe, seminaria, wykłady, w tym także dla szerszego kręgu odbiorców niż członkowie Oddziału, wyszukiwać i zamieszczać na stronie internetowej Olsztyńskiego Oddziału PTMag niezbędne informacje ważne w aspekcie działalności Towarzystwa, organizować cykliczne spotkania członków Towarzystwa, uczestniczyć w konferencjach naukowych organizowanych przez inne Oddziały Towarzystwa. Takich działań będzie się oczekiwać od nowego Zarządu Oddziału PTMag.
W trakcie zebrania omówione zostały sprawy członkowskie (kwestie dotyczące m.in. składek członkowskich, informacje dotyczące danych osobowych członków Towarzystwa w związku z wprowadzanym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)).
Następnie pan dr n. farm. Michał S. Majewski z Katedry Farmakologii i Toksykologii Wydziału Lekarskiego UW-M w Olsztynie przedstawił wykład pt. "Regulation of human disorders by adequate nutrients intake - the crucial role of tryptophan metabolic pathway". Tematyka wykładu dotyczyła wpływu tryptofanu na organizm, w tym toksycznego oddziaływania tego aminokwasu, którego przemiany metaboliczne zachodzą w ok. 90% w wątrobie. W ramach wykładu omówiono jeden ze szlaków przemian tryptofanu - szlak kynureninowy, prowadzący do powstawania 3-hydroksykynureniny, kwasu chinolinowego i kynureninowego oraz kluczową rolę enzymów jaką pełnią w szlaku biochemicznym. Ta kluczowa rola biokatalizatorów uzależniona jest od ich aktywności na którą m.in. wpływa biodostępność niektórych mikro- i makropierwiastków (Fe3+, Mn2+, Zn2+, Cu2+, Co2+, Mg2+) oraz witamin z grupy B (B2, B6). Zmiany zachodzące w metabolizmie tryptofanu mogą odgrywać istotną rolę w patofizjologii np. choroby Alzheimera, Parkinsona, schizofrenii, depresji (informacje dostępne są także na stronie internetowej Oddziału PTMag, w zakładce Wydarzenia). Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza zostały przeprowadzone wybory nowego Zarządu Olsztyńskiego Oddziału PTMag. Powołano nowe Prezydium Zarządu Oddziału i Komisję Rewizyjną Oddziału.

 

Streszczenie wykładu dr n. farm. Michała S. Majewskiego nt.: "Regulation of human disorders by adequate nutrients intake - the crucial role of tryptophan metabolic pathway" 

 W dniu 16 maja 2018r. na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Pan dr n. farm. Michał S. Majewski z Katedry Farmakologii i Toksykologii Wydziału Lekarskiego UW-M w Olsztynie przedstawił wykład pt. "Regulation of human disorders by adequate nutrients intake - the crucial role of tryptophan metabolic pathway". Tematyka wykładu dotyczyła wpływu tryptofanu na organizm, w tym toksycznego oddziaływania tego aminokwasu, którego przemiany metaboliczne zachodzą w ok. 90% w wątrobie. W ramach wykładu omówiono jeden ze szlaków przemian tryptofanu - szlak kynureninowy, prowadzący do powstawania 3-hydroksykynureniny, kwasu chinolinowego i kynureninowego oraz kluczową rolę enzymów jaką pełnią w szlaku biochemicznym. Ta kluczowa rola biokatalizatorów uzależniona jest od ich aktywności na którą m.in. wpływa biodostępność niektórych mikro- i makropierwiastków (Fe3+, Mn2+, Zn2+, Cu2+, Co2+, Mg2+) oraz witamin z grupy B (B2, B6). Zmiany zachodzące w metabolizmie tryptofanu mogą odgrywać istotną rolę w patofizjologii np. choroby Alzheimera, Parkinsona, schizofrenii, depresji.

Streszczenie seminarium mgr inż. Agnieszki Barszcz nt. „Jakość i bezpieczeństwo mięsa pstrąga z polskiej akwakultury"

W dniu 11.06.2018 r. w sali nr 10 Hali Technologicznej Wydziału Nauki o Żywności przy ul. Oczapowskiego 7 odbyło się seminarium, na którym mgr inż. Agnieszka Barszcz z Katedry Podstaw Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Technicznych UWM przedstawiła wyniki badań uzyskanych w trakcie realizacji pracy doktorskiej w formie prezentacji pt. „Jakość i bezpieczeństwo mięsa pstrąga z polskiej akwakultury”.

Akwakultura jest najszybciej rozwijającym się sektorem przemysłu rolno-spożywczego na świecie. Wg GUS w 2016 r. wyprodukowano w Polsce w tym systemie 38 tys. ton ryb, w tym 14 tys. ton odpowiadało produkcji pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792). Spożycie ryb w Polsce systematycznie rośnie i wynosi obecnie około 13 kg/osobę/rok, przy czym jest to ilość blisko dwukrotnie mniejsza od średniej europejskiej. W Polsce pstrąg tęczowy hodowany jest w około 200 gospodarstwach rybackich, a jego hodowla wymaga czystej i dobrze napowietrzonej wody. Stosowane są dwa systemy chowu: obiekty otwarte, pobierające z rzeki wodę, która przepływa jednokrotnie przez stawy rybne a następnie po oczyszczeniu jest ponownie kierowana do rzeki (system OOH) oraz system RAS stosujący recyrkulację wody pozwalającą na wielokrotne wykorzystanie tej samej wody.

Praca doktorska powstała w ramach realizowanego grantu „Testowanie technologii produkcji pstrąga tęczowego w Polsce w świetle Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 710/2009”. W pracy postawiono hipotezę zakładającą związek pomiędzy jakością mięsa ryb a systemem chowu. W ramach pracy doktorskiej w badanym mięsie oznaczono skład chemiczny (zawartość białka, tłuszczu, zbadano profil kwasów tłuszczowych, zawartość metali ciężkich takich jak ołów, kadm i rtęć) oraz oceniono jego właściwości sensoryczne. Prelegentka zwróciła szczególną uwagę na zawartość tłuszczu ogółem w mięsie pstrąga tęczowego, która wynosiła (nieco ponad 3%), co pozwala zaliczyć pstrąga do ryb chudych. Tłuszcz pstrąga charakteryzuje się wysoką zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym kwasu eikozapentaenowego EPA i dokozaheksaenowego. Oznaczona zawartość metali ciężkich w tkance mięśniowej pstrąga nie przekraczała wartości dopuszczalnych, co świadczy o znacznie niższym poziomie zanieczyszczeń środowiskowych, w porównaniu do ryb morskich. Jakość mięsa pstrąga hodowlanego była porównywalna do jakości ryb poławianych z naturalnych środowisk wodnych. Następnie prelegentka zaprezentowała założenia autorskiej skali kompleksowej oceny jakości i bezpieczeństwa surowca rybnego. Zastosowanie tej skali nie wykazało różnic pomiędzy jakością i bezpieczeństwem mięsa pstrąga pochodzącego z obu systemów chowu.

Seminarium zostało zakończone dyskusją nt. merytorycznego aspektu prezentowanej pracy i formy w jakiej została przedstawiona. Zwrócono szczególną uwagę na liczbę analizowanych ryb (960 ryb z 6 gospodarstw hodowlanych. Zainteresowanie wzbudziła również propozycja zastosowania w praktyce nowo opracowanej skali oceny jakości i bezpieczeństwa surowca rybnego. Podczas prowadzonej dyskusji nawiązanej przez uczestników seminarium poruszono również aktualne problemy dotyczące akwakultury w Polsce. Podsumowując tą część seminarium pani prof. dr hab. Krystyna A. Skibniewska, prof. em. podziękowała wszystkim uczestnikom za uczestnictwo w seminarium, dyskusję, a zwłaszcza za konstruktywne słowa krytyki. Wszystkim uczestnikom seminarium podziękowała również pani Prezes Olsztyńskiego Oddziału PTMag – dr inż. Anna Gątarska, serdecznie dziękując także pani mgr inż. Agnieszce Barszcz za przygotowanie, przedstawienie prezentacji i czynne uczestnictwo w dyskusji.

 

Sprawozdanie

z zebrania Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowiczaktóre odbyło się w dniu 18 czerwca 2018 r.

W dniu 18 czerwca 2018r., w sali nr 502 budynku Wydziału Nauki o Żywności przy Placu Cieszyńskim 1, o godz. 12.30 odbyło się zebranie Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza.

Pani Prezes przedstawiła uczestnikom zebrania:

 • członków nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Olsztyńskiego Oddziału PTMag, wybranych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Olsztyńskiego Oddziału PTMag w dniu 16.05.2018r.;
 • Redaktora Naczelnego czasopisma „Journal of Elementology”, którym został pan dr hab. inż. Sławomir Krzebietke (informacja została podana podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Olsztyńskiego Oddziału PTMag w dniu 16 maja 2018r.);
 • informacje otrzymane od Pani Prezes Zarządu Głównego (ZG) PTMagdr hab. Marzeny S. Brodowskiej;
 • informacje dotyczące Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO);
 • informacje odnośnie składek członkowskich.

Pani dr inż. Anna Gątarska, w związku z objęciem funkcji Prezesa Olsztyńskiego Oddziału PTMag, przedstawiła własną osobę, w tym profil badań oraz obszar zainteresowań, których tematyka jest spójna z tematyką i działalnością promowaną przez PTMag oraz plany, dotyczące aktywności oddziału towarzystwa na najbliższy okres.

Podczas zebrania jego uczestnicy proponowali różne sposoby i formy wyrażania aktywności i promowania Oddziału Olsztyńskiego PTMag, w tym pan dr hab. inż. Sławomir Krzebietke zaproponował utworzenie logo Olsztyńskiego Oddziału PTMag.

 

Informacje przedstawione przez Redaktora Naczelnego „Journal of Elementology” - dr hab. inż. Sławomira Krzebietke o czasopiśmie na posiedzeniu Rady Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 25 czerwca 2018r.

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauki o Żywności w dniu 25 czerwca 2018r., Redaktor Naczelny „Journal of Elementology” - dr hab. inż. Sławomir Krzebietke przedstawił najistotniejsze informacje dotyczące czasopisma naukowego. Czasopismo wydawane jest przez Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. Prof. Juliana Aleksandrowicza przy współudziale Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Redaktor Naczelny zachęcał pracowników Wydziału Nauki o Żywności do publikowania prac naukowych w tym periodyku wskazując jednocześnie, że profil naukowy czasopisma obejmuje zagadnienia z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk przyrodniczych oraz z dziedzin nauk chemicznych. Podkreślił, że czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), w części A, znajduje się w bazie Journal Citation Reports (JCR). Od 2010 roku periodyk posiada IF, który obecnie wynosi 0,684, 5-years IF = 0,779, a liczba punktów przyporządkowana przez MNiSW wynosi 15 pkt. Czasopismo „Journal of Elementology” znajduje się także w bazach bibliotek polskich i zagranicznych tj.: EBSCO, ELSEVIER, CAB Abstracts, Global Health, Agro-Librex, CBR, Polska Bibliografia Lekarska, Science Citation Index Expanded (Sci SearchÒ, SCI-Ex), Journal Citation Reports/Science Edition, SCOPUS, EMBASE, SCImago, Journal Rank (SJR), Cabell’s International i trwają prace przygotowawcze do umieszczenia periodyku m.in. w bazach Pub-Med oraz Google Scholar.

 

Zajęcia warsztatowo-wykładowych dla uczniów olsztyńskich szkół średnich

W dniu 10 grudnia 2018r. członkowie Olsztyńskiego Oddziału PTMag dr inż. Anna Gątarska i dr inż. Iwona Szerszunowicz rozpoczęły cykl zajęć wykładowo-warsztatowych  w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie. Pierwsze zajęcia były na temat:  „Czy wiemy jakie wody butelkowane pijemy?". Treści wykładu obejmowały między innymi zagadnienia dotyczące właściwości i klasyfikacji wód butelkowanych. Przedstawiono również różnice pomiędzy wodami butelkowanymi i wodą wodociągową podkreślając znaczenie żywieniowe występujących składników mineralnych. W ramach warsztatów, dokonano analizy wybranych rynkowych wód butelkowanych pod względem znakowania, rodzaju i zawartości składników mineralnych.

 

Streszczenie wykładu dr inż. Marcina Sidoruka nt.: „Wpływ technologii gospodarowania wodą w chowie pstrąga tęczowego na jakość wód”

Pan dr inż. Marcin Sidoruk z Katedry Podstaw Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawił wykład nt. „Wpływ technologii gospodarowania wodą w chowie pstrąga tęczowego na jakość wód". Tematyka wykładu dotyczyła oceny wpływu trzech różnych systemów gospodarowania wodą, stosowanych w chowie pstrąga tęczowego, na jakość wody w stawach. Badaniami objęto sześć gospodarstw pstrągowych o zróżnicowanym sposobie gospodarki wodnej. We wszystkich gospodarstwach wykorzystanie wody w hodowli ryb, powodowało pogorszenie jej jakości. Nieznacznie obniżona była jakość wody po przepłynięciu przez stawy hodowlane, w ośrodkach stosujących system przepływowy oraz system kaskadowy. Najniższą jakością charakteryzowały się wody odpływające z gospodarstw, stosujących recyrkulację wód. Jakość wód, dopływających z gospodarstw, stosujących recyrkulację była niekorzystna. Jednak ich wpływ na środowisko wód rzek był najniższy, ze względu na najmniejszą ilość wody potrzebnej do wyprodukowania 1 kg ryb, co powodowało, że ładunek zanieczyszczeń odpływający z gospodarstw do rzek był najmniejszy.

 

Sprawozdanie

z zebrania Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2018 r.

W dniu 14 grudnia 2018r., w sali nr 503 budynku Wydziału Nauki o Żywności przy Placu Cieszyńskim 1, o godz. 13.00 odbyło się kolejne zebranie Członków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza.

Pani Prezes, rozpoczynając zebranie przypomniała o śmierci Pana prof. dr hab. Andrzeja Papierkowskiego, pierwszego Prezesa Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego. W imieniu Olsztyńskiego Oddziału PTMag zostały złożone kondolencje Rodzinie Zmarłego i Zarządowi Głównemu PTMag.

Następnie w trakcie zebrania poruszono bieżące sprawy Oddziału dotyczące:

 • organizowanej Konferencję Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (PTTŻ), która odbędzie się w dniach 23-24.05.2019r., a której współorganizatorem jest Oddział Olsztyński PTMag
 • materiałów/ informacji o Oddziale Olsztyńskim PTMag, w celu przygotowania jego historii
 • przygotowania ostatecznej wersji loga Oddziału
 • informacji o rozpoczęciu przez członków Oddziału Iwonę Szerszunowicz i Annę Gątarską cyklu warsztatowego, tematycznie spójnego z działalnością towarzystwa w jednej z olsztyńskich szkół średnich.
 • przekazywania informacji o aktywnościach i promowaniu Oddziału, np. uczestnictwa w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki
 • składek członkowskich i przygotowania sprawozdania z działalności Oddziału PTMag w 2018 roku
 • wolne wnioski.

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz