Adiunkt - Zakład Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód; Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie; Doktor nauk biologicznych, specjalność hydrobiologia

Zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe związane z oceną jakości wody i stopnia eutrofizacji zbiorników wodnych na podstawie elementów biologicznych i fizykochemicznych, oraz z poszukiwaniem przyczyn pogarszania się jakości wody.

Szczegółowe zagadnienia badawcze to:

  •     fitoplankton jezior, rzek, stawów, zbiorników zaporowych
  •     bioindykacja i gatunki wskaźnikowe
  •     zakwity glonów oraz sinic (Cyanobacteria)
  •     występowanie potencjalnie toksycznych sinic w ekosystemach wodnych
  •     reakcje fitoplanktonu na antropogeniczne przekształcenia ekosystemów wodnych
  •     ocena stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód
        (naturalnych, sztucznych oraz silnie zmienionych)
  •     eutrofizacja i rekultywacja zbiorników wodnych

 

Człowiek jest tyle wart ile uczyni
dla drugiego

Prof. Julian Aleksandrowicz